Ili prijavi se pomoću:

Osiguranja

OSIGURANJE VOZILA OSIGURANJE IMOVINE OSIGURANJE ŽIVOTA

Osiguranja na kliker.ba

U sekciji Osiguranja pronaći ćete vrste osiguranja koje su u ponudi osiguravačkih kuća trenutno najtraženije. Vrste osiguranja dijele se na životna i neživotna po osnovi oblasti koje tretiraju. Mi smo ih podijelili u rubrike osiguranja vozila, osiguranja imovine i ličnih osiguranja

Osnovna ideja koja leži iza osiguranja je povezivanje rizika velikog broja sličnih agenata u jedan fond, tako da zakon vjerovatnoće i velikih brojeva obezbjedi da se samo relativno mali broj nepovoljnih događaja ostvari u jednoj godini. Trošak tog malog broja događaja može lako podnijeti više osiguranika. Osiguranje obezbjeđuje samo finansijsku naknadu gubitka. Osigurana suma koju možete ugovoriti ograničena je vrijednošću stvari koju osiguravate.Osiguranje smanjuje finansijski teret i tako pomaže oporavak oštećenih, obezbeđuje novac za trenutak kada je ljudima najpotrebniji, neposredno poslije nezgode i gubitka.
Osiguranje postoji praktično za sve vrste nepovoljnih događaja za koje vrijeme i mjesto događaja nisu izvjesni, učestalnost, odnosno stopa nepovoljnog događaja je predvidljiva. Gubitak od događaja mora biti znatan, ali ne i katastrofalan, kako bi osiguravajuća kuća mogla i imala interes da organizuju osiguranje.

Grupa osiguranja vozila nudi obavezno i kasko osiguranje vozila – sigurno i najčešće korišteni oblik osiguranja lokalno.

Da bi se zaštitile žrtve saobraćajnih nezgoda, kao i njihova imovina, vlasnici motornih vozila moraju zaključiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti. Dok obavezno osiguranje automobilske odgovornosti štiti ostale učesnike u saobraćaju kojima možete nanijeti štetu, kasko osiguranje štiti Vas i Vaše vozilo.

Na kliker.ba pregledajte bazu ponuđača auto osiguranja, pročitajte komentare korisnika i uporedite ocjene ponuda. Na ovaj način stičete kompletnu sliku stvarnih karatkeristika ponuda.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je dopuna paketu usluga osnovnog osiguranja, kojim se omogućava brža usluga, kao i viši standard usluge, bez dugotrajnog čekanja pri čemu osiguranik sam bira opseg zdravstvene zaštite i usluga prema svojim potrebama i mogućnostima.

Ugovaranjem putničkog zdravstvenog osiguranja pokriveni su troškovi nužnog medicinskog tretmana u inostranstvu u slučaju pojave akutne bolesti ili tjelesne povrede koje su posljedica nezgode. spašavanje i medicinski nužan prevoz osiguranika do najbliže bolnice ili ambulante, te troškove prevoza do bolnice jedne osobe koja je u pratnji osiguranika.

Životno osiguranje pruža zaštitu od finansijskih gubitaka koji mogu nastati kao posljedica neizvjesnih događaja vezanih za život osigurane osobe. Pored osiguranja, jedan je od najisplativijih dugoročnih oblika štednje koji omogućuje korisniku kumuliranje značajnih finansijskih sredstava u budućnosti.
Pored rizika smrti, starenjem se povećava rizik smanjenja sposobnosti zarađivanja, a osiguranje života pomaže otkloniti štetne posljedice navedenih rizika. Osiguranje za slučaj smrti omogućava nasljednicima nastavak normalnog života, bez finansijskih strepnji koji se u takvim slučajevima obično javljaju, dok osiguranje za slučaj doživljenja omogućuje korisniku da planskom štednjom otkloni rizik smanjenja mogućnosti prihodovanja zbog starosti.

Svakome kome je cilj osigurati sredstva za pristojan standard u penziji, štedjeti da bi mogao raspolagati značajnim sredstvima za kasniju potrošnju, akumulirati sredstva za školovanje djece ili finansijski olakšati djeci početak samostalnog života, zbrinuti djecu, partnera ili roditelja, potrebno je životno osiguranje.

Osiguranje se može ugovoriti u trajanju od 10-25 godina, a pristupna dob osoba kreće se u rasponu od 14 do 65 godina. Za osobe do navršenih 18 godina života potrebna je pisana saglasnost njihovih zakonskih zastupnika.

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu kao što su požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava ili bujica, izlivanje vode iz vodovodnih cijevi, klizanje tla ili odronjavanje zemljišta, provalna krađa ili razbojništvo i drugo.
Svrha osiguranja imovine jeste naknada štete koja nastane na toj imovini.

Iznos naknade iz osiguranja ne može biti veći naznačenog iznosa na polisi (osigurana suma) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa.
Prilikom zaključenja ugovora o imovinskom osiguranju moguće je dogovoriti sa društvom za osiguranje da snosite dio štete sami (ovo se naziva franšiza) i da imate pristupačniju stopu premije.

Imovinsko osiguranje obuhvata ne samo štete na stvarima, već pokriva i imovinske interese, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka osiguranikove imovine (tu spada osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida rada, garancijsko osiguranje i drugo).
Osiguranje imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj.