Ili prijavi se pomoću:

Osiguranje vozila

OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA KASKO OSIGURANJE VOZILA

Obavezno auto osiguranje

Osnovni pojmovi koje treba poznavati kada je u pitanju obavezno auto osiguranja jesu da je auto osiguranje vrsta obaveznog osiguranja građanske odgovornosti. Štete koje nastaju nastanu po treća lica upotrebom motornog vozila, u domaćem drumskom saobraćaju bivaju pokrivena ovim vidom osiguranja.

Zaključivanje ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti je zakonom propisana obaveza koja ima za cilj da osigura naknade šteta nastalih kao posljedica saobraćajnih nezgoda. Bitno je znati da vlasnik ili korisnik automobila koje na putevima u Bosni i Hercegovini načini štetu upotrebom tog istog vozila na trećim licima, obavezan je da zaključi osiguranje.
Da bi se zaštitile žrtve saobraćajnih nezgoda, kao i njihova imovina, vlasnici motornih vozila moraju zaključiti ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti.

Polisa osiguranja je dokument koji potvrđuje osiguranje za vaše vozilo. Taj dokument izdaju osiguravajuće kuće i on dokazuje da je sa osiguranikom ugovoreno pokriće rizika građanske odgovornosti, prouzrokovane upotrebom vozila u Bosni i Hercegovini.

Kupovinom polise osiguranja od autoodgovornosti Vi osiguravate Vašu odgovornost prema žrtvama saobraćajne nezgode koja je izazvana Vašom nepažnjom i krivicom. Nastalu štetu umjesto Vas će platiti osiguravajuće društvo čiju ste polisu kupili.

Izbor kvalitetne osiguravajuće kuće je Vaša odgovornost jer samo tako možete biti sigurni da će žrtve Vaše nepažnje dobiti pravičnu nadoknadu za štetu koju ste Vi prouzrokovali. Za putovanje u inostranstvo, potrebno je obezbijediti osiguranje automobilske odgovornosti van Bosne i Hercegovine. Potvrda takvog osiguranja je tzv. zeleni karton.

Cijena za auto osiguranja zavisi od vrste automobila koje se osigurava, jačine automobila, od njegovih tekničkih karakteristika, o samoj namjeni automobila, da li je to taxi vozilo, putničko vozilo i slično. Moguće je ostvariti dodatne bonuse prilikom osiguranju vozila, ako osoba koja osigurava automobil već neki period i pri tome nije imala nikakvu štetu plaća manji iznos ili obrnuto, ukoliko je osoba imala dva ili više štetna događaja, ona plaća dodatni iznos na već određenu sumu.
U slučaju da niste osigurali vaš automobil a načinili ste štetu trećem licu plaćate kaznu u iznosu od 5.000 do 10.000 KM. Na kliker.ba pregledajte bazu ponuđača auto osiguranja, pročitajte komentare korisnika i uporedite ocjene ponuda. Na ovaj način stičete kompletnu sliku stvarnih karatkeristika ponuda.

Kasko osiguranje vozila

Kasko osiguranje pruža mogućnost osiguranja motornih vozila koje pokriva materijalne štete nastale na Vašem vozilu u saobraćajnoj nezgodi i onda kada ste Vi lično skrivili nezgodu ili kada je vozilo uništeno ili oštećeno bez Vašeg znanja. Dok obavezno osiguranje automobilske odgovornosti štiti ostale učesnike u saobraćaju kojima možete nanijeti štetu, kasko osiguranje štiti Vas i Vaše vozilo.

Osiguranik sa policom kasko osiguranja ima pravo naknade materijalne štete u i na vozilu u svim slučajevima, izuzev gdje je uzrok nezgode alkohol i vozač bez vozačke dozvole.
Posjedovanjem police kasko osiguranja motornih vozila pokrivene su štete kod sljedećih osiguranih rizika: saobraćajna nezgoda, pad ili udar nekog predmeta i sl., požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad (tuča), snježna lavina, odron i sl., pad zračnih letjelica svih vrsta, - zlonamjerni postupak ili obijest trećih lica.

Za utvrđivanje premije osiguranja mjerodavna je nabavna cijena tog vozila u trenutku zaključenja Ugovora o osiguranju.